Hof van Cassatie: Arrest van 12 December 1997 (België). RG C960284F

Date :
12-12-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19971212-4
Numéro de rôle :
C960284F

Résumé :

De akte van wraking van een rechter of van een magistraat van het OM leidt een eenzijdige procedure in, die incidenteel is t.o.v. het hoofdgeschil, en waarin er geen verweerder is.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over de door het openbaar ministerie tegen de voorziening aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, die conform artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek aan de advocaat van eiseres ter kennis is gebracht en volgens welke de gewraakte rechter geen partij is in de wrakingsprocedure, die eenzijdig is, zodat de voorziening niet tegen hem kan worden ingesteld;
Overwegende dat eiseres, in de zaak tussen haar en Marcel Valentyn, Acher Pizante en Gisèle Guillerme, een akte tot wraking van beslagrechter Emile Goldenberg heeft neergelegd;
Dat die akte een eenzijdige procedure inleidt, die incidenteel is ten opzichte van het hoofdgeschil, en waarin er geen verweerder is; dat de bij artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aan de gewraakte rechter opgelegde verplichting om schriftelijk te verklaren dat hij ofwel in de wraking berust ofwel weigert zich van de zaak te onthouden, geen weerslag heeft op de eenzijdige aard van die procedure;
Overwegende dat bijgevolg het cassatieberoep waarbij de partij die wraking vordert, opkomt tegen het arrest van het hof van beroep waarbij de voorgestelde wraking wordt verworpen, niet tegen de gewraakte rechter is gericht;
Dat een dergelijk cassatieberoep, wanneer het in de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijn is ingesteld, ontvankelijk is zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; dat het niet ontvankelijk is in zoverre het aan de gewraakte rechter is betekend en dus tegen hem is gericht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid kan worden aangenomen;
Over het middel : schending van artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, op het hoger beroep tegen het op 15 mei 1996 door de 4de kamer van de rechtbank van eerste aanleg gewezen vonnis, de tegen verweerder ingestelde vordering tot wraking verwerpt en het beroepen vonnis bevestigt op grond : "dat de eerste rechter de vordering heeft verworpen op grond dat het aan de rechter (verweerder) voorgelegde geschil niet hetzelfde kon zijn als dat waarvan hij voorheen had moeten kennisnemen; dat hij voorts beslist heeft (...); dat uit het dossier blijkt dat de rechter (verweerder) in het verleden uitspraak heeft gedaan over een verzet tegen een uitvoerend beslag onder derden waarin de partijen betrokken waren die thans partij zijn in de zaak die hem op de terechtzittingen van 7 en 11 maart 1996 werd voorgelegd en die strekt tot vernietiging van de verschillende akten mbt dat beslag; dat uit dat kort overzicht overduidelijk blijkt dat de aan de rechter voorgelegde geschillen niet dezelfde zijn",
terwijl artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat : "iedere rechter kan worden gewraakt om de volgende redenen : 8° indien de rechter raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil; indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of scheidsrechter, behalve indien ..."; onder het bedoelde "geschil" wordt verstaan de betwisting tussen de partijen, ongeacht of die betwisting het voorwerp uitmaakt van een of meer geschillen waarover een of meer rechtsplegingen zijn gevoerd, zodra die procedurestukken een geheel vormen dat ter beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd; dat die stukken in casu een geheel vormen, aangezien zowel de rechtsplegingen die aanleiding hebben gegeven tot het op 30 november 1995 door verweerder gewezen vonnis, als de rechtspleging die bij dagvaarding van 23 februari 1996 is ingesteld en op de terechtzitting van verweerder is gebracht,
betrekking hebben op hetzelfde beslag, zoals door het arrest wordt vastgesteld; het arrest derhalve, nu het oordeelt dat de omstandigheid dat verweerder opgetreden is in een procedure mbt een verzet tegen een uitvoerend beslag onder derden, geen reden is om die rechter te wraken in een procedure tot vernietiging van verschillende akten mbt hetzelfde beslag, omdat de aan de rechter voorgelegde geschillen niet dezelfde zijn, ofschoon het vaststelt dat die geschillen betrekking hebben op een en hetzelfde beslag en dus deel uitmaken van een zelfde betwisting en dus van het geschil tussen de partijen, het begrip "geschil" in de zin van artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskent en, bijgevolg, die bepaling zelf schendt;
Overwegende dat, luidens artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, iedere rechter kan worden gewraakt als hij vroeger als rechter kennis heeft genomen van het geschil;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat rechter Goldenberg, bij beslissing van 30 november 1995, onder meer uitspraak heeft gedaan over de uitvoerbare aard van de notariële akte waarop het door eiseres bekritiseerde uitvoerend beslag gegrond is;
Dat de thans bij dezelfde rechter ingestelde rechtsvordering verschillende vorderingen betreffende dat beslag behelst dat eiseres daarin inzonderheid de inhoud bekritiseert van de voornoemde notariële akte en daaruit de nietigheid afleidt van het aan het uitvoerend beslag voorafgaand bevel;
Dat nu het om hetzelfde geschil gaat, het hof van beroep niet wettig de uit het voornoemde artikel 828, 8°, afgeleide wrakingsgrond kon verwerpen;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening in zoverre zij gericht is tegen Emile Goldenberg,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten van de betekening van de voorziening aan Emile Goldenberg;
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.)