Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1994 (België). RG P940538F

Date :
14-09-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940914-9
Numéro de rôle :
P940538F

Résumé :

Om een door de politierechtbank vrijgesproken beklaagde in hoger beroep te veroordelen, moet de correctionele rechtbank uitspraak doen met eenparige stemmen van haar leden. (Art. 211bis Sv.)

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 3 maart 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering :
Overwegende dat het beroepen vonnis eiser wegens de samengevoegde telastleggingen had veroordeeld tot een geldboete van 150 frank en hem voor de duur van 3 maanden vervallenverklaard had van het recht tot het besturen van alle motorrijtuigen;
Dat het bestreden vonnis de geldboete verhoogt tot 200 frank, zonder daarbij vast te stellen dat het appelgerecht uitspraak doet met eenparige stemmen van al zijn leden;
Overwegende dat de enkele vermelding van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering niet volstaat als vaststelling dat die wetsbepaling in acht genomen is;
Overwegende, enerzijds, dat de op de voorziening van de beklaagde uitgesproken vernietiging van de beslissing op de strafvordering vernietiging medebrengt van de niet definitieve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs als de beklaagde zich tegen laatstgenoemde beslissingen niet in cassatie heeft voorzien;
Overwegende, anderzijds, dat, ook al is voor de feitenrechter geen geding aangegaan tussen eiser en diens verzekeraar, de vrijwillig tussengekomen naamloze vennootschap De Vaderlandse, en ook al spreekt het vonnis geen veroordeling uit ten gunste van laatstgenoemde en ten laste van eiser, en heeft de verzekeraar zich niet in cassatie voorzien, de op het cassatieberoep van eiser, beklaagde, uitgesproken vernietiging van de beslissingen op de door de verweerders tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen elke bestaansreden ontneemt aan de beslissingen op de door de verweerders tegen de verzekeraar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.