Hof van Cassatie: Arrest van 18 Maart 1975 (België)

Date :
18-03-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750318-13
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de getroffene van een arbeidsongeval, dat zich heeft voorgedaan onder het regime van de bij het koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeordende wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en waarvoor een ander persoon dan het bedrijfshoofd, zijn werklieden of aangestelden aansprakelijk is, tegen deze een rechtsvordering instelt tot vergoeding van zijn volledige schade op grond van het gemeen recht en de rechter over deze vordering beslist na de inwerkingtreding van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, kan de bepaling van artikel 46, par. 2, lid 1, van deze wet, waarbij een nieuwe aansprakelijkheidsregel wordt ingesteld, de vergoeding niet regelen van de schade waarvan de oorzaak dagtekent van vóór haar inwerkingtreding. ( Artt. 19 van de bij het koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeordende wetten en 46 van de wet van 10 april 1971. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.