Hof van Cassatie: Arrest van 19 November 1981 (België). RG 6036

Date :
19-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811119-1
Numéro de rôle :
6036

Résumé :

Ingevolge art. 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart 1962, gew. bij art. 26 wet van 22 dec. 1970, mag de gemeente een jaarlijkse belasting heffen op de niet bebouwde percelen, begrepen in een niet vervallen verkaveling; die bepaling is toepasselijk op de percelen waarvoor een verkavelingsvergunning is verleend en, onder voorbehoud van de afwijking bepaald bij art. 70bis, alinéa 4, van vorenbedoelde wet, is derhalve de bij gemeenteverordening geheven belasting verschuldigd voor de drie belastingjaren na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning, ook al maakt de eigenaar geen gebruik van de vergunning en verkavelt hij niet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.