Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1977 (België)

Date :
19-09-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770919-7
Numéro de rôle :

Résumé :

De bepalingen van de verordeningen nrs. 3 en 4 van de Raad van de Europese Gemeenschappen en onder meer artikel 28, par. 1, van verordening nr. 3 verbieden niet dat het orgaan van een Lid-Staat bij de berekening " pour ordre " van het bedrag van de uitkering waarop een betrokkene recht zou hebben, indien alle verzekeringstijdvakken uitsluitend onder de wettelijke regeling van die Lid-Staat waren vervuld, toepassing maakt van een voorschrift van zijn eigen wettelijke regeling om het theoretische uitkeringsbedrag te verlagen naar rato van een uitkering aan de betrokkene van buiten de Gemeenschap toekomende. ( Verordening nr. 3 van de Raad van Ministers van de Europese Economische Gemeenschap van 25 september 1958 inzake sociale zekerheid van migrerende werknemers. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.