Hof van Cassatie: Arrest van 20 December 1966 (België)

Date :
20-12-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661220-1
Numéro de rôle :

Résumé :

In de artikelen 61, alinéa 6, en 74, lid 6, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, moeten onder " ambtshalve " ontlasting en terugbetaling die verstaan worden welke zowel op initiatief van de administratie als op verzoek van de belastingplichtige worden toegestaan nadat deze laatste de bij artikel 61, alinéa 3, van dezelfde wetten gestelde termijnen voor het indienen van reclamatie of de termijnen van beroep tegen een beslissing, waarbij zijn reclamatie niet-ontvankelijk werd verklaard, heeft laten verstrijken.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.