Hof van Cassatie: Arrest van 20 Januari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
20-01-1967
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670120-1
Numéro de rôle :
2368;2568BIS

Résumé :

Opdat de huurder van een landeigendom, in geval van verkoop, het recht van voorkoop niet zou genieten, om de reden dat dit eigendom wegens zijn ligging als bouwgrond of voor industrieel gebruik bestemde grond moet worden aangezien, is het nodig dat de grond ofwel als zodanig in de pachtovereenkomst is opgegeven ofwel vóór de verkoop als dusdanig door de vrederechter werd erkend. (Burgerl. Wetb., art. 1774, alinéa 3, 3°, 1778bis en 1778sexies, 8°.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.