Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1977 (België)

Date :
20-09-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770920-1
Numéro de rôle :

Résumé :

In geval van hoger beroep tegen een beschikking tot bevestiging van een bevel tot aanhouding, is het door de griffier te geven bericht van plaats, dag en uur van verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; het verzuim of de onregelmatigheid ervan kan slechts tot vernietiging van de rechtspleging leiden, indien daardoor de rechten van de verdediging zijn geschaad (1). ( Wet van 20 april 1874, artt. 4 en 20. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.