Hof van Cassatie: Arrest van 21 November 1994 (België). RG S940055N

Date :
21-11-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19941121-1
Numéro de rôle :
S940055N

Résumé :

Het arrest stelt vast dat de dagvaarding van 4 mei 1993 vermeldt : "Overwegende dat (eiser) overeenkomstig de wet van 19.3.1991 (verweerder) bij deze ontslaat om de volgende redenen" en dat daarin van de rechtbank wordt gevraagd "te beslissen dat (verweerder) terecht door (eiseres) om dringende redenen door huidige dagvaarding ontslaan werd". Door daaruit af te leiden dat "ondubbelzinnig blijkt dat (eiseres) de bedoeling had door middel van deze dagvaarding (verweerder) te ontslaan" en de rechtbank "verzocht te beslissen dat (verweerder) terecht ontslagen werd", geeft het arrest van de dagvaarding een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.