Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juni 1994 (België). RG P940334F

Date :
22-06-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940622-13
Numéro de rôle :
P940334F

Résumé :

Op het enkele hoger beroep van de beklaagde kan de appelrechter de straf niet verzwaren, zelfs als de door de eerste rechter uitgesproken straf lager ligt dan het wettelijke minimum. (Art. 202 Sv.)

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 15 februari 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering :
Overwegende dat eiser werd vervolgd A. wegens overtreding van artikel 10.1.1° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en B. wegens vluchtmisdrijf (misdrijven gepleegd na 1 januari 1992);
Overwegende dat de politierechtbank, bij het op tegenspraak gewezen vonnis van 27 mei 1993, eiser met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek wegens die feiten veroordeeld heeft tot één enkele straf, namelijk een geldboete van 100 frank of een vervangende gevangenisstraf van dertig dagen en hem voor de duur van vijftien dagen vervallenverklaard heeft van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van de categorieën A3, A2, A1, B, C, D, E;
Overwegende dat het bestreden vonnis, op het hoger beroep van eiser, beklaagde, de beroepen beslissing wijzigt en eiser, met eenparige stemmen van de leden van de correctionele rechtbank, veroordeelt tot een geldboete van 200 frank of een vervangende gevangenisstraf van vijfenveertig dagen;
Overwegende dat, wanneer het hoger beroep door de beklaagde alleen is ingesteld, de appelrechter slechts van de zaak kennis neemt binnen de perken van de belangen van de beklaagde;
Overwegende dat de appelrechters, door de toestand van eiser te verzwaren ofschoon het openbaar ministerie niet in hoger beroep was gekomen, de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering hebben geschonden;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.