Hof van Cassatie: Arrest van 23 Mei 1975 (België). RG 14595

Date :
23-05-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750523-4
Numéro de rôle :
14595

Résumé :

Het hof vernietigt het arrest (Hof Brussel, 21 december 1973) dat art. 862, alinéa 1, 1°, Ger. W. toepast op de akte waarin, bij een hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen, de dag en het uur van verschijning niet worden vermeld; "Overwegende dat, luidens artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan verklaren indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt; Overwegende dat, luidens artikel 862 van datzelfde wetboek de regel van artikel 861 niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende de op straffe van verval of van nietigheid voorgeschreven termijnen; Overwegende dat het niet-naleven van de door artikel 1057, 7°, juncto 1063, 2°, van voormeld wetboek opgelegde verplichting, in de akte van hoger beroep tegen een beslissing die een beslissing alvorens recht te doen inhoudt, op straffe van nietigheid de plaats, de dag en het uur van verschijning te vermelden, geen verzuim of nalatigheid is betreffende een op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijn, noch daarmede kan worden gelijkgesteld; Overwegende dat, door het gemis van vermelding in de akte van hoger beroep van dag en uur om te verschijnen, te beschouwen als een verzuim van een op straffe van nietigheid voorgeschreven termijn, in de zin van artikel 862, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en door te beslissen dat verweerster niet gehouden was te bewijzen dat gezegd verzuim haar belangen had geschaad, het arrest voormelde artikelen 861 en 862 schendt."

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.