Hof van Cassatie: Arrest van 24 Februari 1984 (België). RG 3696

Date :
24-02-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840224-1
Numéro de rôle :
3696

Résumé :

Wanneer bij overheidsopdracht van werken het contract de herziening van de prijzen van lonen, sociale lasten en grondstoffen uitsluit, waarin is voorzien door art. 13, B, M.B. 14 okt. 1964 aangaande de administratieve, technische en contractuele bedingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, kan de aannemer zich niettemin beroepen op art. 16, B, 1°, van dat ministerieel besluit, ten einde herziening te bekomen ingevolge prijsstijgingen die het gevolg zijn van omstandigheden welke de aannemer redelijkerwijze niet kon voorzien bij het sluiten van de overeenkomst, welke hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.