Hof van Cassatie: Arrest van 24 Juni 1994 (België). RG 8268

Date :
24-06-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940624-21
Numéro de rôle :
8268

Résumé :

De regelen betreffende het bewijs in burgerlijke zaken neergelegd in de artt. 1341, 1347 en 1353 B.W. zijn geen bepalingen van openbare orde of van dwingend recht.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1992 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het middel aanvoert dat de appelrechters niet vermochten het bewijs met feitelijke vermoedens toe te laten van de overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de inning van de erelonen van de eisers, de afhouding van kosten en de uitkering van het saldo ervan, zonder vast te stellen dat er een begin van bewijs met geschrift was;
Overwegende dat de eisers voor de appelrechters niet hebben aangevoerd dat verweerster het bestaan en de inhoud van de bedoelde overeenkomst niet met feitelijke vermoedens mocht bewijzen; dat zij voor de appelrechters enkel hebben aangevoerd dat verweerster dit bestaan en die inhoud niet bewees zoals vereist door de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de artikelen 1341, 1347 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek niet van openbare orde of van dwingend recht zijn;
Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.