Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1994 (België). RG 7224

Date :
25-01-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940125-10
Numéro de rôle :
7224

Résumé :

Het 2e en 3e lid van art. 19.2.2° Wegverkeersreglement zijn modaliteiten van de door het 1e lid van dit artikel opgelegde verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 oktober 1992 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk; ..... Over het middel : Overwegende dat het tweede en het derde lid van artikel 19.2.2° van het Wegverkeersreglement modaliteiten zijn van de door het eerste lid van dit artikel opgelegde verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven; dat de appelrechters door hun vaststelling dat eiser de hem door het derde lid voorziene verplichting niet heeft nageleefd waardoor de door het tweede lid toegelaten uitwijking in zijnen hoofde onregelmatig werd, wettig hebben kunnen beslissen dat eiser artikel 19.2.2°, eerste lid, van het Wegverkeersreglement heeft overtreden; Overwegende dat de appelrechters in feite, dus onaantastbaar, vaststellen dat de door eiser aan de bestuurster Masselis verweten rijgedragingen en de plaats waar het door haar bestuurde voertuig zich op het ogenblik van de aanrijding bevond, ten gehele te wijten zijn aan het door hen vastgestelde foutieve rijgedrag van eiser en dat aan die bestuurster derhalve geen fouten ten laste kunnen worden gelegd; Overwegende dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden; Dat het middel niet kan worden aangenomen; En overwegende wat de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering betreft, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.