Hof van Cassatie: Arrest van 28 September 1995 (België). RG C930029N

Date :
28-09-1995
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950928-5
Numéro de rôle :
C930029N

Résumé :

Een contractpartij kan slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld, indien de haar ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis, maar aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van eenieder en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1992 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste onderdeel van het tweede middel :
Overwegende dat een contractpartij slechts dan extra-contractueel aansprakelijk kan worden gesteld, indien de haar ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis, maar aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van eenieder en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt, enerzijds, dat een "rechtstreekse overeenkomst tussen partijen ontstond" en, anderzijds, "dat welke ook de hoedanigheid van (eiseres) moge zijn, het CMR-Verdrag op de rechtsverhoudingen tussen partijen ten deze niet van toepassing is; dat dit Verdrag enkel de schade regelt van de vervoerde goederen betreffende verlies averij en vertraging (art. 17 CMR-Verdrag); dat in casu vergoeding wordt gevraagd van de schade toegebracht aan de oplegger van (verweerster) bij de belading ervan door (eiseres); dat de schadevergoeding aldus vergoeding beoogt van een aan eenieder opgelegde verplichting geen schade toe te brengen";
Dat het niet vaststelt dat de fout van eiseres andere dan aan de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt;
Dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het eerste middel en het tweede en het derde onderdeel van het tweede middel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.