Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1995 (België). RG D940036N

Date :
30-06-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950630-8
Numéro de rôle :
D940036N

Résumé :

De Orde van architecten stelt cassatieberoep in door zijn nationale raad en niet door de voorzitter van die raad wanneer die niet aangeeft dat hij optreedt als voorzitter van de nationale raad.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op de bestreden beslissing, op 9 november 1994 gewezen door de Raad van Beroep van de Orde van architecten, met het Nederlands als voertaal;
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : de voorziening is ingesteld door de Orde van Architecten, vertegenwoordigd door de voorzitter van zijn nationale raad en gaat aldus niet uit van het wettelijk bevoegd orgaan :
Overwegende dat, hoewel krachtens de artikelen 702 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek, de identiteit van de rechtspersonen in een akte van rechtspleging voldoende wordt omschreven door hun benaming, rechtskarakter en maatschappelijke zetel, die rechtspersonen slechts geldig in rechte optreden door hun bevoegde organen;
Overwegende dat, krachtens artikel 33 van de wet van 26 juni 1963, de door de raad van beroep gewezen eindbeslissingen door de betrokkenen en door de nationale raad van de Orde voor het Hof van Cassatie kunnen worden gebracht;
Overwegende dat, ingevolge het bepaalde in artikel 37, eerste lid van de voormelde wet, de Orde wordt vertegenwoordigd door de nationale raad en de nationale raad in rechte voor de Orde optreedt; dat, krachtens hetzelfde artikel, de nationale raad in rechte wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter of zijn plaatsvervangend voorzitter, die aldus namens de nationale raad de rechtsgedingen voeren;
Overwegende dat de voorzitter van de nationale raad die niet aangeeft dat hij als vertegenwoordiger van de nationale raad optreedt, zelf optreedt en niet in de hoedanigheid bij artikel 37 bepaald; dat de Orde van architecten niet vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de nationale raad maar door die raad zelf;
Overwegende dat het verzoekschrift tot cassatie en het exploot tot betekening ervan opgemaakt zijn ten name van "Orde van architecten, vertegenwoordigd door de voorzitter van zijn nationale raad";
Dat de voorziening derhalve niet uitgaat van het wettelijk bevoegde orgaan, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
Het OM had ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening opgeworpen, dat was afgeleid uit de omstandigheid dat niet bleek dat de nationale raad had beslist cassatieberoep in te stellen, zodat de voorziening niet uitging van het wettelijk bevoegd orgaan. De met toepassing van art. 1100, in fine, GerW. neergelegde stukken toonden aan dat de nationale raad binnen de wettelijke termijn om cassatieberoep in te stellen geen dergelijke beslissing had genomen. Aldus bleek dat de door de verweerder opgeworpen formalistische tekortkoming uiteindelijk berustte op dezelfde onwettigheidf (het ontbreken van een beslissing van het bevoegde orgaan).