Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1979 (België). RG 85/23387

Date :
04-12-1979
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791204-3
Numéro de rôle :
85/23387

Résumé :

Uit art. 764, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat, wanneer een rechterlijke instantie een deskundigenonderzoek heeft gelast, de door de gerechtelijke deskundige ingevolge de uitvoering van zijn opdracht verkregen gegevens en inlichtingen uiteraard bestemd zijn om ter kennis te worden gebracht, niet alleen van de rechter die het onderzoek heeft bevolen, maar tevens van de magistraat van het openbaar ministerie bij de betrokken rechtbank, in het bijzonder wanneer die gegevens wijzen op een misdaad of een wanbedrijf. Wettelijk verantwoord is het arrest dat oordeelt dat bij de uitvoering van de taak van gerechtelijke deskundige, ook al was de deskundige aangesteld om reden van zijn beroepskwalificatie, de beroepsuitoefening ondergeschikt wordt aan de opdracht als deskundige en dat de bestemming van het deskundigenverslag wezenlijk uitsluit dat de deskundige tot geheimhouding van de verkregen gegevens tegenover de opdrachtgevende rechterlijke instantie en de procureur des Konings verplicht zou zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.