Hof van Cassatie: Arrest van 5 December 1995 (België). RG P951213N

Date :
05-12-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19951205-4
Numéro de rôle :
P951213N

Résumé :

Niet ontvankelijk in strafzaken is het cassatieberoep voor de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest dat enkel een verzoek tot wraking verwerpt.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1995 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest zich ertoe beperkt de door de eisers voorgedragen wraking van de kamervoorzitter en de raadsheren die de kamer van inbeschuldigingstelling samenstellen, meer bepaald de heren C. Hoorens, J. Logghe en R. Pieters, te verwerpen;
Overwegende dat deze beslissing geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, geen einde maakt aan de vervolgingen en derhalve geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening vóór de eindbeslissing ingesteld, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
zonder acht te slaan op het door de eisers neergelegde verzoekschrift, dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.