Hof van Cassatie: Arrest van 7 December 1992 (België). RG 9546

Date :
07-12-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921207-7
Numéro de rôle :
9546

Résumé :

Art. 9 Arbeidsovereenkomstenwet is een dwingende bepaling waarin ten gunste van de werknemer een bescherming is gevestigd waarvan hij, zolang de bestaansreden ervan aanwezig is, geen afstand kan doen; de werknemer kan daarvan inzonderheid geen afstand doen op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd schriftelijk wordt vastgesteld. ( Art. 6 Arbeidsongevallenwet. )

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1991 door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1108, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, 6 en 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
doordat het arrest beslist dat de overeenkomst die "voor een bepaalde taak" tussen eiser en verweerder op 8 april 1986 is gesloten, diende te worden omschreven als een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de partijen bijgevolg op 6 mei 1988 door een dergelijke overeenkomst waren verbonden, en dat verweerder in zijn brief van 6 mei "die overeenkomst op onwettige wijze in een overeenkomst voor een bepaalde tijd had willen omvormen, terwijl dat soort overeenkomst voor iedere werknemer schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt", en vervolgens toch afwijzend beschikt op eisers vordering tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding, op grond dat "die brief van 6 mei 1988 door (eiser) mede is ondertekend en hij daarop met de hand heeft geschreven "voor akkoord"; (dat) dit akkoord weliswaar betrekking heeft op een tekst die doelloos is, maar toch is gegeven (...); (dat) de nietigheid wegens niet naleving van dwingende bepalingen in dit geval alleen een betrekkelijke nietigheid is, nu de werknemer het onsamenhangend en nietig karakter van dat geschrift kan aanvoeren; (dat) hij zulks thans doet, na zijn onvoorwaardelijke instemming te hebben betuigd, die aldus definitief is en inzonderheid betrekking heeft op de beëindiging van de overeenkomst op 31 december 1988",
terwijl, ingevolge artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt; ingevolge artikel 6 van dezelfde wet alle met de bepalingen van de wet strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten;
eerste onderdeel, de partij in wier voordeel de nietigverklaring wordt uitgesproken weliswaar door bevestiging van de nietige akte van de geboden bescherming kan afzien, maar die bevestiging ten vroegste kan gebeuren op het ogenblik dat de wettelijke bescherming zonder voorwerp is geworden; artikel 9 van de wet van 3 juli 1978 de werknemer het recht geeft ervan uit te gaan dat hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en hem dus beschermt tot de datum van de beëindiging van die overeenkomst, zodat hij pas op dat ogenblik de nietige akte kan bevestigen; het arrest dat aanneemt dat de partijen op 6 mei 1988 geen wettige overeenkomst voor een bepaalde tijd konden sluiten, maar toch oordeelt dat eisers akkoord op het geschrift van 6 mei 1988 hem het recht ontzegt later de nietigheid ervan aan te voeren, bijgevolg de artikelen 6 en 9 van de wet van 3 juli 1978 schendt;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt : dat verweerder eiser op 8 april 1986 in dienst had genomen "voor een bepaalde taak (vorming van bedienden van de werkloosheidsdiensten van betalingsinstellingen) met ingang op 5 mei 1986 (..."; dat verweerder op 6 mei 1988 de overeenkomst wijzigde in een overeenkomst "voor een bepaalde tijd met ingang op 5 mei 1986 en die van rechtswege eindigt op 31 december 1988" en dat eiser zijn ondertekening liet voorafgaan door de vermelding "voor akkoord";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "het voorwerp van de overeenkomst (...) (eiser) niet de mogelijkheid bood bij benadering de duur van zijn tewerkstelling te schatten (...)" en daaruit afleidt dat "de overeenkomst van 8 april 1986 moet worden aanzien als een overeenkomst voor onbepaalde tijd";
Overwegende dat de uit de arbeidsovereenkomsten voortspruitende verbintenissen een einde kunnen nemen overeenkomstig de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan; dat in beginsel voor de partijen bij die overeenkomsten geen verbod bestaat om die overeenkomsten in gemeen overleg tijdens hun uitvoering te vervangen door nieuwe en andere arbeidsovereenkomsten, zonder rekening te houden met de formaliteiten die nageleefd moeten worden bij eenzijdige beëindiging van de overeenkomst;
Overwegende dat ingevolge artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt; dat die wetsbepaling alleen betekent dat de schriftelijke vaststelling moet worden gedaan voordat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd een aanvang neemt; dat die vaststelling dus kan worden gedaan tijdens de uitvoering van een vorige tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst, maar niet na de door de partijen overeengekomen datum voor de aanvang van de uitoefening van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd;
Overwegende dat artikel 9 van de wet van 3 juli 1978 een dwingende bepaling is; dat zij ten gunste van de werknemer een bescherming vestigt waarvan hij, zolang de bestaansreden ervan aanwezig is, geen afstand kan doen; dat de werknemer daarvan inzonderheid geen afstand kan doen op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd schriftelijk wordt vastgesteld, anders zou hij die bescherming niet genieten;
Overwegende dat het arbeidshof bijgevolg niet naar recht heeft kunnen beslissen dat eiser geldig had ingestemd met een overeenkomst voor een bepaalde tijd met verweerder;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het hoger beroep aanneemt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.