Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1992 (België). RG M577F

Date :
09-11-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921109-9
Numéro de rôle :
M577F

Résumé :

De herkeuringsraad, die uitspraak doet over de dienstgeschiktheid van de dienstplichtige die zijn werkelijke en gewone verblijfplaats buiten het land heeft, dient de voorschriften na te leven die zijn vervat in het K.B. van 5 november 1971 betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid van de dienstplichtigen voor militaire dienst, en in de tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid voor die dienst, gevoegd bij genoemd koninklijk besluit. ( Artt. 14, alinéa 3, 39, 44, 45, alinéa 1, en 46, Dienstplichtwet. )

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 juni 1992 door de herkeuringsraad van de provincie Brabant gewezen;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit de samenlezing van de artikelen 14, alinéa 3, 39, 44, 45, alinéa 1, en 46 van de gecoördineerde dienstplichtwetten volgt dat de herkeuringsraad, die uitspraak doet over de dienstgeschiktheid van de dienstplichtige die zijn werkelijke en gewone verblijfplaats buiten het land heeft, de voorschriften dient na te leven die zijn vervat in het koninklijk besluit van 5 november 1971 betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid van de dienstplichtigen voor militaire dienst, en in de bij genoemd koninklijk besluit gevoegde tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid voor die dienst;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de herkeuringsraad beslist dat eiser, een dienstplichtige die zijn werkelijke en gewone verblijfplaats buiten het land heeft, is "aangewezen, geschikt voor de dienst", op grond dat het criterium 512 "niet is aangetoond"; dat de herkeuringsraad verwijst naar "het geneeskundig verslag dat door de geneesheer aangewezen door de diplomatieke of consulaire ambtenaar is opgesteld" en naar het advies van de twee geneesheren van de raad;
Overwegende dat in de kolom 5 van de rubriek 512 van de voornoemde tabel, gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 november 1971, een kruis voorkomt, wat luidens die tabel, sub 1 Algemeenheden, 5., duidt op de verplichting een geneesheer-specialist te raadplegen;
Dat de herkeuringsraad, door zich tot bovengenoemde vermeldingen te beperken, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de herkeuringsraad van de provincie Henegouwen.