Raad van State: Arrest van 13 Januari 1977 (België). RG 78/123

Date :
13-01-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770113-6
Numéro de rôle :
78/123

Résumé :

Artikel 330 van het Gerechtelijk Wetboek verzet zich niet tegen het verlenen aan een griffier van een opdracht in een griffie van een hoger gerecht dan dit waartoe hij behoort. In artikel 330 van het Gerechtelijk Wetboek wordt met de bewoordingen "burgerlijke of militaire griffie" de griffies van alle gerechten van de rechterlijke orde bedoeld, zodat de term "burgerlijke griffie" in deze wettekst gesteld tegenover "militaire griffie" de griffies van de arbeidsgerechten insluit. Artikel 330 van het Gerechtelijk Wetboek machtigt de Minister van Justitie, in algemene bewoordingen, om aan de griffiers, griffiers-klerken en beambten opdracht te geven functies van een gelijk of hoger ambt in hun griffie of in een andere burgerlijke of militaire griffie te vervullen, hetgeen een griffie van een nieuw opgericht gerecht niet insluit. Het doet er weinig toe dat deze bepaling is opgenomen in een hoofdstuk dat als titel draagt Verhinderingen en vervangingen. Deze titel dekt niet volledig de inhoud van het hoofdstuk en de opschriften van en in een wet gelden niet als wet. Het blijkt niet dat de opdracht om het ambt van hoofdgriffier van het nieuw opgerichte Arbeidshof te Antwerpen waar te nemen, die werd verleend aan een griffier van een arbeidsrechtbank die niet aan de voorwaarden voldeed om in dit ambt te worden benoemd, werd gegeven op een tijdstip dat artikel 266bis van het Gerechtelijk Wetboek was goedgekeurd doch nog niet in werking was getreden, met de bedoeling de benoeming te verhinderen van een andere griffier, die op dat tijdstip nog niet aan de benoemingsvoorwaarden voldeed, doch kon genieten van dit artikel 266bis.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.