Arbeidshof: Arrest van 26 Oktober 1971 (Brussel). RG 2073

Date :
26-10-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711026-1
Numéro de rôle :
2073

Résumé :

Artikel 52 van de bij KB dd. 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken bepaalt uitdrukkelijk door de voor akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen en voor die welke bestemd zijn voor het personeel, de private nijverheids- of handelsbedrijven de taal gebruiken van hun gebied waar hun exploitatiezetel gevestigd is. Een formulier C4 is een bescheid voorgeschreven door een wet of reglement, nl. door het KB dd. 20 december 1963 betreffende de tewerkstelling en de werkloosheid. Terzelfdertijd is het een bescheid bestemd voor het personeel daar het o.m. dienstig is om tegen overstaan de administratie de werkloosheid te verantwoorden en de getroffen werknemer toe te laten voor het bekomen van de werkloosheidsvergoeding. De werkgever, private nijverheids- of handelsbedrijf, waarvan de exploitatie zetel gevestigd is in het nederlands taalgebied is dus gehouden dergelijk formulier af te leveren in het nederlands. De overtreding van de wet, die van openbare orde is, heeft naar luid van artikel 59 als gevolg dat de akte of het bescheid nietig is. Deze nietigheid duurt zolang tot het bestreden bescheid vervangen wordt door een bescheid dat naar de vorm wettelijk regelmatig is. Wanneer de werknemer, zoals in het huidig geval, zich beroept op een bescheid dat gesteld is in strijd met de wet, om zijn recht te bewijzen, dient een maatregel te worden genomen ter vervanging van het bescheid dat strijdig is met de wet. Maar ook wanneer een der partijen de nietigheid van het bescheid niet zou opwerpen dient het gerecht dat kennis verkrijgt ervan, de vertaling te bevelen, daar de wet op het gebruik der talen in administratieve zaken van openbare orde is. Deze vervanging dient steeds te geschieden op kosten van de wetsovertreder, ter zake: de werkgever.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.