Arbeidsrechtbank: Vonnis van 1 Februari 1995 (Brussel). RG 95/78.585

Date :
01-02-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950201-9
Numéro de rôle :
95/78.585

Résumé :

Vorderingen zijn samenhangend wanneer zij hetzelfde voorwerp hebben, te weten de oprichting van een comité voor veiligheid en hygiëne gemeenschappelijk aan verschillende technische bedrijfseenheden. Het feit dat noch het Gerechtelijk Wetboek, noch een andere wet uitdrukkelijk een voldoeninggevende voorrangsregel voorzien, kan er niet toe leiden dat de vorderingen niet samengevoegd zouden kunnen worden. Aangezien aan artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek een specifieke interpretatie gegeven moet worden in functie van het voorwerp van de vordering enerzijds, en om dwingende redenen van rechtszekerheid en ten gevolge van de urgentie eigen aan de zaak anderzijds, moet aangenomen worden dat "de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming of de werkzaamheid van de vereniging" de plaats is van de maatschappelijke zetel van de juridische entiteit.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.