Hof van Beroep: Arrest van 4 December 1981 (Brussel). RG 84/1293

Date :
04-12-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811204-5
Numéro de rôle :
84/1293

Résumé :

De overeenkomst die voorafgaandelijk de echtscheiding door onderlinge toestemming moet worden gesloten moet, om aan het voorschrift van artikel 1288, 3° van het Gerechtelijk Wetboek te voldoen, de "concrete" bijdrage van iedere ouder in het onderhoud van de kinderen vermelden. Vermits de wetgever duidelijk spreekt van de bijdrage van "elk van beide echtgenoten", moeten de ouders dus wel een redelijke overeenkomst treffen over hun wederzijdse bijdrage. Wanneer in de voorafgaande overeenkomst slechts wordt bepaald dat de moeder persoonlijk zal instaan voor de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind, zonder enige tussenkomst van de vader, is dit beding strijdig met het voorschrift van artikel 1288 van her Gerechtelijk Wetboek . De aan de procedure voorafgaande vormvereisten werden dus niet nageleefd, zodat de echtscheiding door onderlinge toestemming niet kan worden toegelaten.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.