Hof van Justitie van de EU: Arrest van 9 November 1977 (Europa). RG 7741

Date :
09-11-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771109-1
Numéro de rôle :
7741

Résumé :

Artikel 45 van verordening nr. 1408/71 moet aldus worden verstaan dat, indien de wettelijke regeling van een Lid-Staat als voorwaarde voor een aanspraak op invaliditeitsuitkeringen stelt dat de betrokkene krachtens die regeling recht op ziekteuitkeringen moet hebben gehad gedurende een bepaalde tijd in de onmiddellijk daaraan voorafgaande periode, welke voorwaarde, voor zover ter zake dienend, afhankelijk is van a) de vervulling van tijdvakken van verzekering en b) de indiening van een aanvraag daartoe op de voorgeschreven wijze en binnen de gestelde termijn, het bevoegde orgaan van genoemde Lid-Staat rekening dient te houden met de krachtens de wettelijke regeling van elke andere Lid-Staat vervulde tijdvakken van verzekering, alsof deze tijdvakken krachtens de door dat orgaan toegepaste wettelijke regeling waren vervuld, de voorwaarde dat een aanvraag op de voorgeschreven wijze en binnen de gestelde termijnen is ingediend, moet worden geacht te zijn vervuld voor zover een dergelijke aanvraag naar behoren is gedaan overeenkomstig de wettelijke regeling van de staat van verblijf.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.