Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 September 1999 (Oudenaarde). RG 18.116

Date :
07-09-1999
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19990907-2
Numéro de rôle :
18.116

Résumé :

De vraag die zich hier stelt is te weten of de eisende partij al dan niet werd ontslagen om redenen die vreemd zijn aan haar lichamelijke toestand als gevolg van haar zwangerschap. Dat de zwangerschap en het clientenverlies zich rond hetzelfde tijdstip situeren, is dan ook niet meer dan een toeval. Immers, indien de verwerende partij werkelijk te kwader trouw zou zijn geweest, en de bedoeling zou hebben gehad de eisende partij omwille van haar zwangerschap te ontslaan, dan had hij daartoe een ideale gelegenheid toen de eisende partij hem mondeling - dus zonder enig bewijs - heeft aangekondigd dat zij zwanger was. Het is echter pas na ontvangst van het stopzettingsbericht van een van de clienten van de verwerende partij dat deze beslist heeft tot ontslag van de eisende partij. Uit de vergelijking van de resultatenrekeningen blijkt dat de omzet in 1997 merkelijk lager was dan in 1996; deze omzetdaling bevestigt in elk geval de beweringen van de verwerende partij met betrekking tot het clienteelverlies. Niettegenstaande deze omzetdaling, slaagt de verwerende partij er nochtans in zijn netto resultaat op te trekken. Aldus is duidelijk dat het ontslag van de eisende partij een voor de hand liggende bedrijfseconomische beslissing was.Uit het personeelsregister blijkt dat de verwerende partij geen nieuw personeel heeft aangeworven. Indien de verwerende partij de eisende parij zou hebben ontslagen omdat zij zwanger was, zou hij haar waarschijnlijk hebben vervangen, hetgeen niet het geval is. Wel blijkt uit de jaarrekeningen van 1997 en 1998 dat de verwerende partij aan outsourcing heeft gedaan, hetgeen door de eisende partij wordt beschouwd als een bedekte wijze van aanwerving. De verwerende partij antwoordt hierop dat onder de post outsourcing de erelonen van vrije beroepen (advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en vertalers) vallen. Deze verklaring lijkt ver gezocht, doch zelfs in de onderstelling dat de kosten van outsourcing in feite niets anders zijn dan de kosten van het uitbesteden van gewoon boekhoudwerk (waarvoor de eisende partij was aangeworen), dan nog is het een opmerkelijke prestatie de personeelskosten te vervangen door merkelijk geringere kosten van outsourcing, die getuigt van goed inzicht en ondernemerschap.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.