- Arrêt du 20 février 2012

20/02/2012 - 2012qr10-1

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De rechter kan zo nodig een notaris met een standplaats buiten het gerechtelijk arrondissement van de rechter, aanstellen voor de verkoping van een onroerend goed, afhangende van een nalatenschap aanvaard onder voorrecht van boedelnbeschrijving, ten onverstaan van de vrederechter van het kanton waarin het onroerend goed ligt.


Arrêt - Texte intégral

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2012/

A.R. nr. 2012/QR/10

INZAKE VAN :

1) Mevrouw Z. wonende te 3090 OVERIJSE, ...,

2) De heer G. M., wonende te ...(NEDERLAND),

appellanten tegen een beschikking uitgesproken door de uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 7 november 2011,

hebbende als raadsman Meester Ann AELBRECHT, advocaat te 1030 BRUSSEL, Lambermontlaan 360,

1ste kamer

Artikel 1189 Ger. W. Openbare verkoping van een onroerend goed afhangende van een nalatenschap aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Terrrritoriale bevoegdheid van de notarissen. Gerechtelijke aanstelling van een notaris uit een ander arrondissement dan het gerechtelijke arrondissement waar de rechter zijn ambt uitoefent. Verkoping van het onroerend goed ten overstaan van de vrederechter.

Gelet op de procedurestukken:

• het eenzijdig verzoekschrift neergelegd ter griffie op 27 mei 2011,

• het voor eensluidend verklaard afschrift van de beschikking uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 7 november 2011;

• het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie van het hof op 6 februari 2012.

Het hoger beroep werd regelmatig naar vorm en termijn ingesteld en is bijgevolg ontvankelijk.

BESCHIKKING:

1. Appellanten zijn erfgenamen van de heer J. M. - overleden op 16 februari 2005 - wiens nalatenschap zij hebben aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving bij verklaringen respectievelijk neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 2 juni 2005 en op 18 november 2008.

Van gezegde nalatenschap hangt één onroerend goed af gelegen in de gemeente Lasne.

Appellanten wensen dat onroerend goed openbaar te verkopen teneinde de schulden van de nalatenschap te vereffenen.

Om deze reden legden zij een verzoekschrift neer overeenkomstig artikel 1189 Ger.W. en vroegen zij meester François NOE met standplaats te Nijvel aan te wijzen om de openbare verkoop te houden t.o.v. de vrederechter van het kanton Nijvel.

2. Bij beschikking uitgesproken op 7 november 2011 heeft de eerste rechter (1) machtiging verleend om over te gaan tot de openbare verkoop van het desbetreffende onroerend goed, (2) meester Maryelle VAN DEN MOORTEL met standplaats te Overijse hiertoe gelast in aanwezigheid van de bevoegde vrederechter met bijstand van notaris François NOE uit Nijvel en (3) gezegd voor recht dat de verkoop zal plaatshebben in de gerechtszaal van het vredegerecht, tenzij de rechter van oordeel zou zijn dat de verkoop in een ander, in het kanton gelegen, behoorlijk lokaal moet gehouden worden en dat de verkoop moet geschieden overeenkomstig de bepalingen voorzien in het lastenkohier opgesteld door de Kamer der Notarissen.

De eerste rechter was de mening toegedaan dat zij enkel notarissen kon aanstellen uit haar eigen gerechtelijk arrondissement, zijnde deze van Brussel, en notaris François NOE bijgevolg enkel gelast kon worden om bijstand te verlenen.

3. Notarissen oefenen hun ambt uit binnen het gerechtelijk arrondissement waarin hun standplaats gelegen is.

Meester Maryelle VAN DEN MOORTEL met standplaats te Overijse is niet territoriaal bevoegd om een openbare verkoop te organiseren in het kanton van de vrederechter van Nijvel.

Om authenticiteit aan een akte te verlenen, dient de akte bovendien verleden te worden door een territoriaal bevoegde notaris met eventueel de tussenkomst van de niet territoriaal bevoegde notaris.

Een rechtbank kan niet gehouden zijn een notaris aan te stellen die zijn ambt niet kan uitoefenen omdat hij territoriaal niet bevoegd is.

4. De bestreden beschikking wordt bijgevolg hervormd in zoverre hierin meester Maryelle VAN DEN MOORTEL met standplaats te Overijse gelast wordt om over te gaan tot de openbare verkoop van het desbetreffende onroerend goed met bijstand van notaris François NOE uit Nijvel.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en in de volgende mate gegrond.

Bevestigt de bestreden beschikking behalve wat de aanstelling van de notarissen betreft.

Hervormend op dat punt stelt meester François NOE met standplaats te 1400 Nijvel, Bergensesteenweg 2, aan om de openbare verkoop te houden t.o.v. de vrederechter van het kanton Nijvel en dit met tussenkomst van meester Dirk DE LANDSHEER met standplaats te 1030 Brussel, Eugène Demolderlaan 49.

Legt de kosten ten laste van de massa.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

20/02/2012

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER, Voorzitter,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.

V. DE VIS A. DE PREESTER

Mots libres

  • Artikel 1189 Ger. W. Openbare verkoping. Onroerend goed. Nalatenschap aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Territoriale bevoegdheid van de notarissen. Gerechtelijke aanstelling van een notaris: territoriale bevoegdheid. Vrederechter van het kanton van de ligging van het onreorend goed..