22 Januari 2015

Titel Taal Datum
Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties Nederlands 22-01-2015
Ministerieel besluit tot vaststelling van de verkoopwaarde van de met volkswoningen gelijkgestelde woningen voor het jaar 2015 Nederlands 22-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Meix-devant-Virton Nederlands 22-01-2015
Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 15 mei 2014 tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie Nederlands 22-01-2015
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid Nederlands 22-01-2015
Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval Nederlands 22-01-2015
Huishoudelijk reglement van het Beheerscomité "Maribel" van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Nederlands 22-01-2015
Bericht. - Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer - Aanhangsel C - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen - Uitgave 2015 Nederlands 22-01-2015
Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het bezit van dieren uitsluitend of voornamelijk voor de productie van pels te verbieden Nederlands 22-01-2015
Besluit van de Regering betreffende de raad van beroep van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren Nederlands 22-01-2015
Decreet houdende oprichting van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" Nederlands 22-01-2015
Besluit van de Waalse Regering betreffende de validering van het model van de fiche in verband met de gezondheidstoestand en houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de Minister van Erfgoed wat betreft de fiches in verband met de gezondheidstoestand van de beschermde goederen Nederlands 22-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Gedinne Nederlands 22-01-2015
Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de sociale akkoorden in de non-profitsector Nederlands 22-01-2015
Uittreksel uit arrest nr. 1/2015 van 22 januari 2015 - - In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 106 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, ingesteld door de vennootschap naar Luxemburgs recht " Robeco Capital Growth Funds, SICAV " en anderen. Nederlands 22-01-2015
Arrêté ministériel fixant la valeur vénale des habitations assimilées aux habitations sociales pour l'année 2015 Frans 22-01-2015
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles Frans 22-01-2015
Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Meix-devant-Virton Frans 22-01-2015
Avis en application de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages Frans 22-01-2015
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté Frans 22-01-2015