Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 5 Oktober 2017 (België). RG 110/2017

Datum :
05-10-2017
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20171005-5
Rolnummer :
110/2017

Samenvatting :

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, wijst de afstand toe.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2017, heeft Alain Martin beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 27 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, derde editie).

Op 12 juli 2017 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is.

Bij op 24 juli 2017 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij aan het Hof laten weten dat ze afstand doet van haar beroep.

(...)

II. In rechte

1. Bij op 24 juli 2017 ter post aangetekende brief heeft de verzoeker het Hof laten weten dat hij afstand wenste te doen van zijn beroep.

2. Niets verzet zich te dezen ertegen dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

wijst de afstand toe.

Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 5 oktober 2017.

De griffier,

F. Meersschaut

De voorzitter,

J. Spreutels