22 February 2002

Title Language Date
Besluit van de Vlaamse regering tot bekrachtiging van het reglement van orde van IWT-Vlaanderen en tot inwerkingstelling van artikel 11 van het decreet van 23 januari 1991, betreffende de oprichting van IWT-Vlaanderen in uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van technologische innovatie. Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse Gemeenschap houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door [de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] in de loop van 2002 zal worden begonnen of voortgezet). <Opschrift gewijzigd door BVR 2008-03-07/41, art. 274, 002; Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs, wat betreft de invoering van de euro. Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand. Dutch 22-02-2002
Decreet houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997. Dutch 22-02-2002
Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Oudenaarde. Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs, wat de invoering van de euro betreft. Dutch 22-02-2002
Reglement van Orde IWT-Vlaanderen. Dutch 22-02-2002
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 . Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool Dutch 22-02-2002
Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 2002 - 2007 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2002 - 2010. Dutch 22-02-2002
Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra. Dutch 22-02-2002
Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport. Dutch 22-02-2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. Dutch 22-02-2002
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer. Dutch 22-02-2002
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van de subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend . Dutch 22-02-2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du règlement d'ordre intérieur d'IWT-Vlaanderen et mettant en oeuvre l'article 11 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'IWT-Vlaanderen, en exécution du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique . French 22-02-2002
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des assainissements du sol dont l'exécution sera entamée ou continuée d'office par la ["Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" ] au cours de l'année 2002). <Intitulé modifié par AGF 2008-03-07/41, art. 274, 002; French 22-02-2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif au budget économique pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire, en ce qui concerne l'introduction de l'euro . French 22-02-2002