23 August 2002

Title Language Date
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale commissie van reaffectatie voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs . Dutch 23-08-2002
Ministerieel besluit tot bepaling van de omstandigheden bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, 2° en 44, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen. Dutch 23-08-2002
Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten. Dutch 23-08-2002
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002. Dutch 23-08-2002
Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand. Dutch 23-08-2002
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs . Dutch 23-08-2002
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning : "Jandrain P1, Jandrain P2, Jandrain P3",gelegen op het grondgebied van de gemeente Orp-Jauche . Dutch 23-08-2002
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning, benoemd " Ecluse-P1 " en " Ecluse-P2 ", gelegen op het grondgebied van de gemeente Amoy . Dutch 23-08-2002
Arrêté ministériel déterminant les circonstances visées aux articles 22, alinéa 2, 2° et 44, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation. French 23-08-2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial. French 23-08-2002
Dépôt de conventions collectives de travail. French 23-08-2002
Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02 et 06 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002. French 23-08-2002
Arrêté ministériel concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance . French 23-08-2002
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés : Jandrain P 1, Jandrain P 2, Jandrain P 3 sis sur le territoire de la commune de Orp-Jauche. French 23-08-2002
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Ecluse-P1 et Ecluse-P2, sis sur le territoire de la commune d'Amay. French 23-08-2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial. French 23-08-2002