24 October 2002

Title Language Date
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan sommige inrichtingen voor secundair onderwijs om lestijden-leerkrachten over te dragen in toepassing van artikel 20, par. 1, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan Dutch 24-10-2002
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 de schalen worden vastgesteld verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat . Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen. Dutch 24-10-2002
Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Rabat op 26 oktober 1999 . Dutch 24-10-2002
Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van België en, anderzijds, de Regering van de Republiek Estland, opgemaakt te Brussel op 14 december 2001 . Dutch 24-10-2002
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan. Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van parken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van parken en bossen. Dutch 24-10-2002
Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 betreffende de samenstelling, de werking van de kabinetten van de ministers van de Franse Gemeenschapsregering en het personeel van de diensten van de Franse Gemeenschapsregering dat wordt opgenomen in een ministerieel kabinet van een minister van de Franse Gemeenschapsregering . Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 16-50-6 van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 en bestemd om de uitgaven betreffende de specifieke maatregelen voor de verjonging van de strijdkrachten te dekken. Dutch 24-10-2002
Omzendbrief OOP 38 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de spotters. Duitse vertaling Dutch 24-10-2002
Ministeriel besluit regeling indeling van een gemeenteweg van de stad "la louviere du Pavé du Roeulx, van een baanvak van de Secquegniaux straat, van de aansluiting van deze met de "des Sports" straat en de toegang van de begraafplaats van Strepy-Bracquegnies Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit waarbij de " Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau " , afgekort : " A.I.E. ", gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek " Belgisch onderdeel van de European Social Survey ". Dutch 24-10-2002
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1996 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van een architect. Dutch 24-10-2002
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de eenheidsraden voor het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij gewoon basisonderwijs . Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik. Dutch 24-10-2002
Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot oprichting van een voorlopige administratieve cel bij het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest . Dutch 24-10-2002
Koninklijk besluit houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris van politie. Dutch 24-10-2002