13 November 2002

Title Language Date
Arrest nr. 166/2002 VAN HET ARBITRAGEHOF - - In zake : de beroepen tot vernietiging van : - artikel 9, 4o, in fine , van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewwakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, ingesteld door L. Bisci en anderen Dutch 13-11-2002
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. Dutch 13-11-2002
Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 1990 over steun en bijdragen van het Waalse Gewest aan onderzoek en technologie . Dutch 13-11-2002
Koninklijk besluit tot toekenning in 2002 van een eenmalige aanvullende kledijvergoeding aan sommige militairen. Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 31 oktober 2001 . Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 . Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 . Dutch 13-11-2002
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 . Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Armenië, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 7 juni 2001 . Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Benin, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 18 mei 2001 . Dutch 13-11-2002
Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Dutch 13-11-2002
Koninklijk besluit waarbij de afdeling Europa Werkgelegenheid van de administratie Werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Dutch 13-11-2002
Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage. Dutch 13-11-2002
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Marche-en-Famenne Dutch 13-11-2002
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bekendmaking van de invoering van een abonnement geldig vóór 9 uur voor personen van 65 jaar en meer op het net van de MIVB. Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en Quebec anderzijds, en met de bijgevoegde gemeenschappelijke verklaring, gedaan te Brussel op 22 maart 1999 . Dutch 13-11-2002
Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 . Dutch 13-11-2002
Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Dutch 13-11-2002
Decreet tot oprichting van een begrotingsfonds inzake loterij . Dutch 13-11-2002