19 December 2002

Title Language Date
Omzendbrief nr. 17 betreffende de algemene principes van lokale en provinciale ambtenarenzaken. Opleiding van het administratief personee Dutch 19-12-2002
Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en de gebruiksvoorwaarden van de documenten in toepassing van artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. Dutch 19-12-2002
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inwerkingtreding van de ordonnantie van 18 juli 2002 betreffende het voorkooprecht. Dutch 19-12-2002
Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen, het " Fonds Ecureuil " van de Franse Gemeenschap, de euro, de universitaire instellingen, het " Centre hospitalier universitaire de Liège ", de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor de gezondheidspromotie op school, het onderwijs en het " Centre technique horticole de Gembloux ". Dutch 19-12-2002
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst . Dutch 19-12-2002
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 . Dutch 19-12-2002
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 05 en 07 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002. . Dutch 19-12-2002
Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 . Dutch 19-12-2002
Koninklijk besluit waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, Prins van België, toestemming wordt verleend om in het huwelijk te treden. Dutch 19-12-2002
Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden die door de Franse Gemeenschap overgeheveld zijn, met het Samenwerkingsakkoord tussen de leden van de ACS-groep , enerzijds, en de Europese Gemeenschap en diens Lid-Staten, anderzijds, en met de Slotakte, beide ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 . Dutch 19-12-2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen. Dutch 19-12-2002
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap . Dutch 19-12-2002
Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot delegatie van bevoegdheid en van ondertekening aan de leidend ambtenaar en aan sommige andere ambtenaren van de Ondersteuningsdienst van de ministeriële kabinetten. Dutch 19-12-2002
Decreet betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming . Dutch 19-12-2002
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld zijn . Dutch 19-12-2002
Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen. Dutch 19-12-2002
Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 104 van de wet op de ziekenhuizen. Dutch 19-12-2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Dutch 19-12-2002
Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Dutch 19-12-2002
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 . Dutch 19-12-2002