Arbeidshof: Arrest van 16 Februari 1981 (Antwerpen). RG 79371

Date :
16-02-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810216-1
Role number :
79371

Summary :

Het oordeel van de arbeidsgeneesheer volgens hetwelk de werkneemster, die ingevolge haar beroepswerkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking kwam (art. 128, 6° en 131 A.R.A.B.), voorgoed naar een functie met zeer lichte taak diende overgeplaatst te worden, beslissing waartegen geen overlegprocedure werd ingesteld, noch beroep werd aangetekend, dient als bindend voor partijen (werkgever en werkneemster) aangezien te worden, en hield, zo niet uitdrukkelijk, dan toch voldoende duidelijk (zie de keuzemogelijkheden voor de arbeidsgeneesheer, zoals bepaald in artikel 146bis, alinéa 1, c van het A.R.A.B.) in dat geïntimeerde definitief ongeschikt was voor het werk dat zij vroeger, voor haar werkonbekwaamheid, uitvoerde ; De blijvende arbeidsongeschiktheid, waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen arbeid te hervatten, maakt een geval van overmacht uit, waardoor de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt overeenkomstig artikel 5sexies, van de gecoördineerde wetten op het bediendencontract ; (Cassatie 5 januari 1981 nr. 3062 inzake COLMAN W. nv SCHEERDERS - VAN KERCKHOVE'S VERENIGDE FABRIEKEN) : De arbeidsovereenkomst tussen partijen dient wegens overmacht als ontbonden beschouwd te worden. Luidens artikel 146ter, alinéa 3, van het A.R.A.B. heeft de werkgever de relatieve verplichting de werkneemster zo mogelijk tewerk te stellen aan een ander werk dat niet onverenigbaar was met haar gezondheidstoestand, daarbij rekening houdend met de aanwijzingen van de arbeidsgeneesheer ; Indien een werknemer in de gegeven omstandigheden definitief aan een ander werk wordt tewerkgesteld, moet worden geacht dat een nieuw contract van onbepaalde duur in de plaats is gekomen van het oorspronkelijk contract, met een wijziging in de arbeidsvoorwaarden en met het gevolg dat aan de nieuwe prestaties die de werknemer moet verrichten een nieuwe bezoldiging zal beantwoorden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.