Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3660

Date :
10-01-1983
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19830110-1
Role number :
3660

Summary :

Overeenkomstig art. 15 alinéa 2 worden, wanneer het jaarlijks loon 250.000 Fr. overschrijdt, de door de werkgever en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Hierbij is de rechter niet gebonden door een bepaling van het vigerend arbeidsreglement die de opzegtermijn heeft vastgesteld. De wettelijke regeling, neergelegd in art. 15 alinéa 2, is dwingend voor alle gedingvoerende partijen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.