Hof van Cassatie: Arrest van 17 Januari 1978 (België). RG 197

Date :
17-01-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780117-2
Role number :
197

Summary :

Wanneer een enkele straf voor verscheidene misdrijven werd uitgesproken, is een vordering tot herziening die regelmatig werd ingesteld en steunt op het aanvoeren van een nieuw feit waaruit het bewijs van veroordeeldes onschuld inzake bepaalde van die misdrijven zou volgen ontvankelijk wat betreft die misdrijven zelfs wanneer de straf ten gevolge van de andere misdrijven wettelijk gerechtvaardigd is (1). ( Artt. 443, 3°, 444 en 445, derde lid, Sv. ( wet van 18 juni 1893 ). ) ( Impliciete oplossing. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.