Hof van Cassatie: Arrest van 20 April 1979 (België)

Date :
20-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790420-1
Role number :

Summary :

Wanneer een dier schade heeft veroorzaakt, rust de aansprakelijkheid ex art. 1385 B.W. op degene die ten tijde van de schade de juridische bewaring of het meesterschap over het dier heeft, d.w.z. de niet ondergeschikte macht van leiding en toezicht <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.