Hof van Cassatie: Arrest van 21 December 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
21-12-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671221-1
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Artikel 283 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, op grond waarvan een getuige die een getuigschrift heeft afgegeven ten aanzien van feiten betreffende het geding kan worden gewraakt, bedoelt met het woord "getuigschrift" een attest dat aan een partij afgegeven is buiten de nakoming van een door de wet, het beroep of een rechterlijk bevel opgelegde verplichting en dat de steller van het attest bindt zelfs voordat hij opgeroepen wordt om in rechte te getuigen; er wordt niet vereist dat het attest werd afgeleverd uit tegemoetkoming en met het oogmerk om de aanspraken van de partij te begunstigen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.