Hof van Cassatie: Arrest van 23 November 1973 (België)

Date :
23-11-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731123-1
Role number :

Summary :

De bewijskracht van een vennootschapsakte wordt niet miskend door de rechter die aan een beding van deze akte een uitlegging geeft, die verenigbaar is met de bewoordingen ervan. ( Artt. 1319, 1320 en 1322 B. W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.