Hof van Cassatie: Arrest van 28 Maart 1994 (België). RG S930116F

Date :
28-03-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940328-20
Role number :
S930116F

Summary :

Wanneer eisers conclusie gegrond is op twee tegenstrijdige onderstellingen, waarbij de eerste het niet kennen van wetteksten aanvoert en de tweede de kennis daarvan onderstelt, wordt het vormvoorschrift van art. 149 Gw. nageleefd door het arrest dat de eerste onderstelling beantwoordt en aldus noodzakelijkerwijze de tweede uitsluit. (Art. 149 gecoörd. Gw. 17 febr. 1994) (Zie vroeger art. 97, Gw.).

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1993 door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat, enerzijds, eisers conclusie, die voor het arbeidshof is neergelegd en die in het middel is weergegeven, op twee tegenstrijdige onderstellingen is gegrond, waarbij de eerste het niet kennen van wetteksten aanvoert en de tweede de kennis daarvan onderstelt;
Overwegende dat het arrest, door de in het middel weergegeven overwegingen, de eerste onderstelling beantwoordt en aldus noodzakelijkerwijze de tweede uitsluit;
Dat het arrest aldus het vormvoorschrift van artikel 149 van de Grondwet in acht neemt;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.