Hof van Cassatie: Arrest van 3 Januari 1969 (België)

Date :
03-01-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690103-1
Role number :

Summary :

Vergoedingen voor onderscheiden materiële nadelen, waarop dus niet van toepassing is het cumulatieverbod opgelegd door artikel 19, lid 4, van de gecoördineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, dat toepasselijk is op de schadevergoeding voortspruitend uit arbeidsongevallen op de weg naar of van het werk, krachtens artikel 1 van de besluitwet van 13 december 1945, uitgebreid door artikel 12 van de wet van 10 juli 1951, zijn, enerzijds, de lijfrente krachtens deze gecoördineerde wetten verschuldigd aan de weduwe van het slachtoffer van een dodelijk ongeval op de weg naar of van het werk en, anderzijds, de schadevergoeding aan deze weduwe krachtens het gemene recht door de voor het ongeval aansprakelijke derde verschuldigd wegens het derven van het voordeel dat zij zou getrokken hebben uit de extra-professionele werkzaamheden of uit werkzaamheden die het slachtoffer nog had kunnen uitoefenen na het bereiken van de pensioensleeftijd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.