Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1975 (België)

Date :
04-12-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751204-7
Role number :

Summary :

De rechtbank van eerste aanleg, waarbij aanhangig is het hoger beroep tegen een vonnis van een vrederechter en die niet vaststelt dat de eerste rechter niet bevoegd was, doch zijn beslissing wijzigt in zoverre zij de vordering niet ontvankelijk had verklaard en die vervolgens over de zaak zelf uitspraak doet, maakt geen toepassing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, doch doet enkel uitspraak als rechter in hoger beroep (2).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.