Arbeidshof: Arrest van 19 Februari 1973 (Brussel)

Date :
19-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730219-20
Role number :

Summary :

De vrijheid van vereniging kan ook door andere gedragingen gekrenkt worden dan deze welke de wet van 24 mei 1921 strafbaar stelt. Een clausule van een collectieve arbeidsovereenkomst waarbij vrij belangrijke pecuniaire voordelen op een absoluut exclusieve wijze voorbehouden worden aan de leden van een bepaalde vakbond, met uitsluiting van de leden van gelijk welke andere vakbond, vormt een ongeoorloofd dwangmiddel tot aansluiting, is strijdig met de openbare orde en dienvolgens nietig. De werkgever die een dergelijke clausule onder de gegeven concrete omstandigheden (zie nader in het arrest) uitvoert ten nadele van bepaalde andere georganiseerde arbeiders, handelt onrechtmatig en dient de berokkende schade te vergoeden. De vergoeding is gelijk aan de premie die in uitvoering van de nietige c.a.o.-clausule aan de leden van de bevoorrechte vakbond werd uitgekeerd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.