Hof van Justitie van de EU: Arrest van 28 Maart 1979 (Europa). RG 78175

Date :
28-03-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790328-1
Role number :
78175

Summary :

Het Crown Court te Bristol wendt zich tot het Hof in het kader van een strafgeding, dat vooral betrekking heeft op de gevolgen van schending door een Brits onderdaan, die eerder had bekend zich aan diefstal schuldig te hebben gemaakt, van de door haar aangegane verplichting zich naar Noord-Ierland te begeven en gedurende drie jaar niet in Engeland of Wales terug te keren. Het Crown Court heeft aangenomen dat verdachte moet worden aangemerkt als werknemer in de zin van artikel 48 EEG-Verdrag, en vraagt het Hof of beschikking van het Court in de strafzaak tegen Vera Ann Saunders een inbreuk vormt op de in artikel 48 EEG-Verdrag aan een werknemer toegekende rechten, inzonderheid het recht van de werknemer om, behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid... gerechtvaardigde beperkingen, zich vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der Lid-Staten teneinde in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling en daar te verblijven, teneinde er een beroep uit te oefenen. Het Hof overweegt dat de vaststelling van het toepassingsgebied van artikel 48 verband houdt met het algemene beginsel van artikel 7 EEG-Verdrag, waarin iedere discriminatie op grond van de nationaliteit wordt verboden. De verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers kunnen geen toepassing vinden in zuiver interne aangelegenheden van een Lid-Staat, dat wil zeggen bij ontbreken van ieder verband met in het gemeenschapsrecht bedoelde situaties. Het Hof besliste dat de toepassing, door een administratieve of rechterlijke instantie van een Lid-Staat, op een werknemer _ onderdaan van die Lid-Staat van maatregelen waardoor de betrokkene van zijn vrijheid wordt beroofd of zijn bewegingsvrijheid op het grondgebied van die Lid-Staat wordt beperkt _ zulks bij wege van een door de nationale wetgeving voorziene strafmaatregel en wegens in die Staat begane strafbare handelingen _ een zuiver interne aangelegenheid is die valt buiten het toepassingsgebied van de regels van het EEG-Verdrag betreffende het vrij verkeer van werknemers.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.