02 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 02-12-2005
Vierde Beheerscontract tussen de Staat en De Post N.V. van publiek recht. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2000-2001, van verscheidene normen in het secundair onderwijs . Dutch 02-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2004-2005, van verscheidene normen in het secundair onderwijs . Dutch 02-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2001-2002, van verscheidene normen in het secundair onderwijs . Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de studiecentra Open Hoger Onderwijs in 2005. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2006. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering. Dutch 02-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 02-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 02-12-2005
Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de " Radio-Télévision belge de la Communauté française " . Dutch 02-12-2005
Eerste wijziging aan het vierde beheerscontract gesloten tussen de Staat en De Post N.V. van publiek recht. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de [Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen]. <BVR 2006-06-30/41, art. 158, 002; Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, met betrekking tot het energieprestatiecertificaat bij de bouw. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen. Dutch 02-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de eerste en tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2005. Dutch 02-12-2005
Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde " bisnummer ", aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerknemers. Dutch 02-12-2005
Ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de secretarissen en aan de personeelsleden van de parketsecretariaten die wachtprestaties verzekeren. Dutch 02-12-2005
Aanpassing op 1 januari 2006 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden . Dutch 02-12-2005