06 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit houdende de erkenning van een centrum voor kunstmatige inseminatie bij paarden Dutch 06-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 van organisatieafdelingen 10 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 06-12-2005
Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten evenals het vervaardigen van machinaal gelaste producten in onderaanneming, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dutch 06-12-2005
Omzendbrief betreffende de afschaffing van het voor eensluidend verklaard afschrift in de verblijfsreglementering voor vreemdelingen. Dutch 06-12-2005
Wet tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie. Dutch 06-12-2005
Wet tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten. Dutch 06-12-2005
Wet houdende eindregeling van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2003. Dutch 06-12-2005
Herziening van de Grondwet. Dutch 06-12-2005
Herziening van de Grondwet. Dutch 06-12-2005
Herziening van de Grondwet. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dutch 06-12-2005
Wet tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen. Dutch 06-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bedoelde helper. Dutch 06-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Dutch 06-12-2005
Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie. Dutch 06-12-2005