08 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werk van ondergrondse waterwinning benoemd "MAFFLE P3, gelegen op het grondgebied van de gemeente d'ATH Dutch 08-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergoedingen uitgekeerd aan sommige leden van het technisch comité en de opvolgingscommissie opgericht overeenkomstig het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen . Dutch 08-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de samenstelling van de commissies voor vergoedingspensioenen. Dutch 08-12-2005
Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 08-12-2005
Ordonnantie tot wijziging van de wet van 27 december 1994 inzake het Eurovignet. Dutch 08-12-2005
Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 08-12-2005
Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 08-12-2005
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dutch 08-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt op het grondgebied van de gemeenten Gesves en Les Bons Villers . Dutch 08-12-2005
Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel " wagen SNCF Ermewa, type Shmmns, niet RIV " op het Belgisch spoornet. Dutch 08-12-2005
Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het " Project Farmaka " voor het jaar 2005. Dutch 08-12-2005
Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, wat betreft de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut . Dutch 08-12-2005
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 Dutch 08-12-2005
Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem , aangenomen te Genève op 8 december 2005 Dutch 08-12-2005
Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie . Dutch 08-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van artikel 259/3 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium . Dutch 08-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole . Dutch 08-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, voor het jachtseizoen 2005-2006, van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot vaststelling van de openings-, sluitings- en schorsingsdatums van de jacht, van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006 . Dutch 08-12-2005
Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 08-12-2005
Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 08-12-2005