09 December 2005

Title Language Date
Provinciedecreet. Dutch 09-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen . Dutch 09-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen, en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren . Dutch 09-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van de aanwending van de begroting 2005 van de Nationale Loterij, de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen . Dutch 09-12-2005
Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs. Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater. Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap. Dutch 09-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen . Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Dutch 09-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer, en behoren tot de subsector van de afhandeling op luchthavens . Dutch 09-12-2005
Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het comité van beroep met betrekking tot de erkenning van kopers en exploitanten. Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, begrotingsjaar 2005. Dutch 09-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 02 van organisatieafdelingen 14 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulering in de integrale jeugdhulp.] <BVR 2014-02-21/05, art. 120, 006; Inwerkingtreding : 28-02-2014> Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds [...] , ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. <BVR 2013-09-13/34, art.17, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2014> Dutch 09-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Dutch 09-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van de academische graad van Bachelor in de verpleegzorgen in het onderwijs voor sociale promotie voor de studenten van de afdeling Bachelor in de verpleegzorgen voor de houders van een brevet van ziekenhuisverpleegkundige Dutch 09-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het programma en de geldigheidsvoorwaarden van het klinisch onderwijs voor het bekomen van de academische graad van bachelor in de verpleegzorgen in het onderwijs voor sociale promotie voor de studenten van de afdeling Bachelor in de verpleegzorgen voor de houders van het brevet van ziekenhuisverpleegkundige Dutch 09-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Dutch 09-12-2005
Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst. Dutch 09-12-2005