13 December 2005

Title Language Date
Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 2, A, van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dutch 13-12-2005
Wet tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen. Dutch 13-12-2005
Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen. . Dutch 13-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van instellingen die van overdracht van schuldvordering kunnen genieten in het kader van de huurtoelagen. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het vierde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. Dutch 13-12-2005
Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Dutch 13-12-2005
Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen. Dutch 13-12-2005
Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post. Dutch 13-12-2005
Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot het gebruik van de digitale mammografie voor borstkankeropsporing in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad. Dutch 13-12-2005